CMYK
0 ≤ c,m,y,k ≤ 100
RGB
0 ≤ r,g,b ≤ 255
HSV
0 ≤ h < 360, 0 ≤ s,v ≤ 1